Regulamin

I. WSTĘP

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu Internetowego, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet, aktualna przeglądarka internetowa (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera lub Safari) oraz aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 4. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim lub w niemieckim.
 5. Każdorazowo składane w Sklepie Internetowym Zamówienie stanowi odrębną Umowę Sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

II. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedawca – LUKSI Dżesika Bałazy, Ryczówek, ul. Wodąca, nr 22 32-310 Klucze, NIP 6372215160, REGON 521523743.
 4. Sklep Internetowy – platforma informatyczna zarządzana przez Sprzedawcę, działająca pod adresem: luksi.pl
 5. Towar – produkt, na który można złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane Klienta, ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją Zamówienia.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta poprzez złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym i jego przyjęcia przez Sprzedawcę.
 9. Konto – konto Klienta w Sklepie Internetowym, w którym są gromadzone dane osobowe podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Przed złożeniem Zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 3. Umowa Sprzedaży nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu. Minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy Sprzedaży to czas realizacji Umowy Sprzedaży, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 5. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe i nie mają wad. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu Internetowego.
 6. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez dokonanie wyboru Towarów zaprezentowanych na stronie Sklepu Internetowego i dodanie ich do Koszyka.
 7. Klient może zarejestrować się w Sklepie Internetowym tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym Zamówieniu.
 8. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich lub euro i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 9. Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia Zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości Zamówienia.
 10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzenie Zamówienia, zawierające ostateczne istotne elementy dotyczące Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 14 dni roboczych.
 11. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • dopuścił się zachowań, uznanych przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

12. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez zgody Sprzedawcy.

IV. PŁATNOŚCI

  1. Dostępne są następujące metody płatności:
   1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
    PLN: 34 1140 2004 0000 3602 8229 4580
    IBAN:PL
    BANK: MBANK

b. Płatności elektroniczne

c. Płatność kartami płatniczymi

3. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie bankowym Sprzedawcy.

4. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia Zamówień lub form dokonania zapłaty za Zamówienie.

5. Na każdy sprzedany Towar Sklep Internetowy wystawia dowód zakupu i dostarcza go Klientowi wraz z Towarem co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.

6. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu.

7. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu Internetowego.

8. Rabaty i promocje nie łączą się.

V. Dostawa

1. Doręczenie przesyłki Klientowi jest realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.

2. Termin realizacji dostawy Zamówienia wskazany jest w Sklepie Internetowym i zależny jest od wybranego sposobu dostawy:

  • Kurier – 1-7 dni roboczych (Doręczenie przesyłki Klientowi zostanie zrealizowane w dzień roboczy).
 1. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 2. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
   • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy (od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji).
   • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Towary wysyłane są w zabezpieczonych przed uszkodzeniem opakowaniach.
 5. Próba doręczenia przesyłki Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje 2 razy. Po 2 nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania Zamówienia. W przypadku Towarów, w których płatność miała nastąpić gotówką przy odbiorze, po 2 nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, Zamówienie zostanie w całości anulowane.
 6. Przed odebraniem przesyłki z paczkomatu lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 7. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej lub przez Pocztę Polską przesyłka polecona. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 8. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości osoby odbierającej Towar zamówiony w Sklepie Internetowym.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  • Żądać obniżenie ceny,
  • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

5. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z Umową Sprzedaży, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:  kontakt@luksi.pl w tytule: Reklamacja.

6. Zgodnie z obowiązującym prawem, Klient ma 14 dni na zwrot nieużytego Towaru. Aby odstąpić od Umowy Sprzedaży i zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym Towar, obowiązkowym jest wypełnienie oświadczenia( Załącznik nr 1) i wysłanie go na adres Sprzedawcy wraz ze zwracanym Towarem. Do paczki z oświadczeniem i zwracanym Towarem dołącz także wszystkie otrzymane z nim akcesoria oraz paragon lub fakturę.

7. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu, dowód zakupu i żądanie Klienta ewentualnie także dokumentację fotograficzną. W przypadku braku dowodu zakupu reklamacja może być odrzucona.

8. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu:

 • Klient, dokonujący zakupu Towarów, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 • · Klient ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze Sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od momentu dostarczenia Towaru, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sklepu Internetowego na następujący adres: LUKSI Dżesika Bałazy, Ryczówek, ul. Wodąca, nr 22 32-310 Klucze, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 wskazanej w ust. 1 powyżej ustawy, m. in. w odniesieniu do umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, poza kosztami przesyłki.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. DANE OSOBOWE

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności, dostępnej pod linkiem: polityka prywatności

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawcy przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego (wszystkie Towary, teksty, grafiki, logotypy). Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.
 2. Nazwy Towarów, teksty, grafiki i logotypy zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 3. Klient zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych Towarów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 7. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, z którego Klient może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży)

ADRESAT: LUKSI Dżesika Bałazy, Ryczówek, ul. Wodąca, nr 22 32-310 Klucze

e-mail: kontakt@luksi.pl

-Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………..

-Data zawarcia umowy/odbioru (data paragonu/faktury): ………………………………..

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………..

-Numer komórkowy: ………………………………..

-Adres konsumenta(-ów): ………………………………..

-Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ………………………………..

-Data: ………………………………..

Wysyłka
Już od 9 zł
Szybka dostawa
14 dni prawo do zwrotu
Masz do 14 dni na zwrot zakupionych produktów
Czy masz jakieś pytania?
+48 882 806 033
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu